_____________________________________________________________

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. na mocy art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695), rozszerzony został katalog utraty dochodu określony w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019, poz. 670 ze zm.).

W praktyce oznacza to, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 jest utratą dochodu mogącą być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosków o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

_____________________________________________________________

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM OD 1 LIPCA 2020 r.

Przepisy ustawy zwanej Tarczą Antykryzysową 3.0 przewidują podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzają również zasadę „złotówka za złotówkę”.

Kryterium dochodowe

Począwszy od 1 lipca 2020 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia
funduszu alimentacyjnego do kwoty 900,00 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą "złotówka za złotówkę"

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia.

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

W sprawach, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r. będzie stosowane dotychczasowe kryterium dochodowe (800 zł).

_____________________________________________________________

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1068).  Więcej informacji ...

_____________________________________________________________

COVID-19: Komunikat w sprawie ustalenia dochodu na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 („ulga dla młodych”) 

Informacja dotycząca ustalania dochodu wnioskodawców lub członków rodziny wnioskodawcy przy rozpatrywaniu wniosków o zależne od dochodu świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/21, w związku z obowiązywaniem od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) określonych przychodów osób, które nie ukończyły 26. roku życia (tzw. „ulga dla młodych”). Więcej informacji ...