Podkategorie

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

GOPS.261.9.2020: Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2020 część II.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu Nr GOPS.261.9.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

GOPS.4216.5.2020: Świadczenie usługi opiekuńczej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego w ramach wsparcia częściowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki 
_______________________________________

 

 

GOPS.261.3.2020: Usługi - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

  

   
Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować
darmowym programem dekompresującym - 
7zip


  

   

GOPS.4216.6.2020: Roboty budowlane: Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Analiza rynku na wykonanie wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy” w zakresie:

1. Wykonanie prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

2.  Transportu zasobów GOPS Świlcza przed/na czas/ i po zakończeniu prac adaptacyjno – remontowo – budowlanych.

3. Utylizację szaf, krzeseł, biurek itp.

Zadanie pn.: Wykonanie prac  adaptacyjno – remontowo – budowlanych
w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy”  - - nr POWR.02.05.00-00-0316/19 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

GOPS.4216.3.2020: Dostawa: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.3.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

GOPS.4216.2.2020: Zakup narzędzi do świadczenia usług opiekuńczych w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej w ramach realizacji projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe nr GOPS.4216.2.2020 z dnia 02 lipca 2020 r.

GOPS.261.7.2020: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w 2020 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Rozeznanie cenowe GOPS.261.7.2020 z dnia 17.04.2020 r. wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c i 1d.

GOPS.4216.1.2020: Zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 23 sztuk urządzeń wspierających świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej - opasek do teleopieki wraz z abonamentem teletransmisji dla 20 uczestników projektu pn.: „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujące:
1) dostarczenie 23 fabrycznie nowych opasek na rękę do teleopieki wraz z systemem pozwalającym na ich obsługę/administrowanie,
2) dostarczenie 20 abonamentów usługi teletransmisji obejmującą: transmisję głosów, danych (rozumianych jako dostęp do sieci internetowej) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
Szczególowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe GOPS.4216.1.2020 z dnia 02.04.2020 r.

GOPS.261.5.2020: Rozeznanie cenowe - Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________

GOPS.261.4.2020: Zakup artykułów higienicznych, sanitarnych i artykułów różnych oraz środków czystości do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
_______________________________________